Facebooktwitterlinkedinmail

Verrijkte VIN-gegevens voor de aftermarket

Traditioneel bestaat er een kenniskloof tussen de autofabrikanten aan de ene kant en de onafhankelijke vervangingsmarkt aan de andere kant. Neem alleen al de uitrustingsgegevens waarover de fabrikanten beschikken op basis van het chassisnummer. Indrajeet Mitra, oprichter en CEO van AutoDAP, wil hier een antwoord op geven en vertelt over zijn plannen en ambities. Tekst Barend Luiting

Kari Salmu (Hoofd ICT bij Örum Oy Ab): “AutoDAP data heeft onze online catalogus naar een nieuw niveau gebracht. We zijn goed op weg van de slechtste catalogus in de automotive aftermarket naar de beste catalogus in de automotive aftermarket. Een van onze belangrijkste zakelijke waarden is partnerschap, en wij willen de beste partner zijn voor autoservices en distributeurs van reserveonderdelen in ons marktgebied. Het gebruik van de AutoDAP-gegevens helpt ons om dit doel te bereiken door de beste catalogus te maken, maar ook door de juiste producten te hebben voor het autopark in ons marktgebied.”


De autofabrikant of de OEM heeft per definitie alle informatie over dat specifieke voertuig. Dit omvat informatie over de standaard, optionele en uitgesloten uitrusting die op het voertuig is gemonteerd op het moment van aflevering aan de eindklant. Hoewel de OEM bij wet verplicht zijn deze informatie met de vervangingsmarkt te delen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake eerlijke concurrentie, is het zeer moeilijk om deze informatie in een bruikbaar en systematisch formaat te krijgen. Hierdoor heeft de vervangingsmarkt geen toegang tot de volledige voertuiggegevens. Wanneer een garagebedrijf een voertuig wil repareren, bestelt het alle onderdelen die compatibel zijn met de reparatiebehoefte in plaats van het exacte onderdeel dat voor die reparatie nodig is, waardoor onnodige retourzendingen ontstaan en uiteindelijk de kosten voor iedereen in de toeleveringsketen stijgen. “En dit is nog maar een klein voorbeeld, want de datakloof wordt in de industrie op grote schaal ervaren.”

De oplossing zoals AutoDAP die de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, is meer dan alleen een kruisverbinding van beschikbare datasets. “Naar onze mening zijn de beschikbare databronnen van de onafhankelijke aftermarket niet voldoende compleet. In theorie zou een kruisverwijzing naar de VIN-gegevens van autofabrikanten voldoende moeten zijn. De praktijk is echter veel moeilijker dan je zou denken. Het begint met het koppelen van de datasets binnen een stabiele omgeving. Vervolgens wil je dat de informatie op een eenduidige manier wordt aangeboden, maar dat geldt niet voor de brongegevens. Als je dat eenmaal voor elkaar hebt, is er altijd wel een andere partij die een systeemupdate doorvoert die gevolgen heeft voor iedereen die ermee werkt. Kortom, er zit een complexiteit tussen idee en uitvoering die veel mensen niet voor mogelijk houden.”

OPLOSSINGEN
VERKOPERS VAN ONDERDELEN

Daarom beperkt AutoDAP zich vooralsnog tot de doelgroepen die zij met haar oplossingen wil bedienen. Het begint met VIN Precise Vehicle Identification: het zo nauwkeurig mogelijk identificeren van het voertuig aan de hand van kenteken en chassisnummer, om zo de juiste onderdelennauwkeurigheid te optimaliseren. Vervolgens kunnen op basis van deze gegevens, aangevuld met aanvullende bronnen, OE-specifieke gegevens over onderdelen, reparatie en onderhoud worden aangeboden. Virtueel demonteren gaat nog een stap verder. Door toegang te hebben tot de gegevens van een voertuig en deze te koppelen aan onderdeelprijzen, kan een waardebepaling van het voertuig worden gegeven indien het in onderdelen verkocht zou worden. Het biedt ook de unieke mogelijkheid om een voertuig virtueel te demonteren, zodat een demontagebedrijf het hergebruikspotentieel van zijn wagenpark kan maximaliseren.

BEOORDELING VAN SCHADE

Dergelijke technieken kunnen, in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI), ook worden gebruikt om gebruikte auto’s of beschadigde voertuigen te beoordelen. “Er is eigenlijk geen limiet aan het gebruik van de gegevensbronnen, je kunt veel nuttige toepassingen bedenken. Voor ons is het belangrijk dat we onder alle omstandigheden onze beloftes kunnen waarmaken. Achter de schermen hebben we daarom de afgelopen jaren hard gewerkt aan de technologie om ons in specifieke scenario’s te bewijzen.”

Een van die scenario’s was voor koepelorganisatie CLEPA aanleiding om AutoDAP de tweede prijs in de categorie milieu toe te kennen bij de Innovation Awards 2020. De verrijkte VIN-gegevens ereenvoudigen de identificatie van auto-onderdelen. Door deze informatie te gebruiken bij de demontage van voertuigen, kunnen de onderdelen snel en efficiënt worden hergebruikt. Dit sluit aan bij het idee van de circulaire economie, waarbij hergebruik wordt gestimuleerd. “Er is behoefte om de levensduur van onderdelen te verlengen en zo de kosten (TCO) voor consumenten te verlagen”, aldus CLEPA in het juryrapport. “Het identificatiesysteem overbrugt de kloof tussen de lijst met mogelijke onderdelen en de VINspecifieke nauwkeurige onderdelenlijst.”

vinvis-process


ONTMANTELING

En het blijft niet bij mooie woorden. In Finland heeft AutoDAP een pilot gedraaid met een autodemontagebedrijf waar gemiddeld zo’n duizend auto’s op voorraad worden gehouden om in onderdelen te worden verkocht. Wat overblijft wordt gerecycled en draagt zo bij aan de circulaire economie. “Onze software maakt het mogelijk om de auto te identificeren op basis van het VIN, zodra deze binnenkomt. Dit maakt het voorraadbeheer voor het autodemontagebedrijf een stuk eenvoudiger. Daarnaast is e-commerce een stuk eenvoudiger geworden: klanten van het bedrijf kunnen snel zien welke relevante onderdelen beschikbaar zijn en tegen welke tarieven. Voor het autodemontagebedrijf is het schatten van de restwaarde van een voertuig op basis van de onderdeelprijzen een stuk eenvoudiger geworden.”

Een niet te onderschatten element hierbij is het zogenaamde cross-referencen. “Auto-onderdelen worden door verschillende fabrikanten gebruikt, maar iedereen gebruikt zijn eigen productnummers. Wij hebben de gegevens om te kunnen zeggen welke andere toepassingen het onderdeel heeft. In het genoemde voorbeeld van het autodemontagebedrijf met een webshop is dat van ongekend belang. Maar, nogmaals, de mogelijkheden zijn veel breder dan alleen dit scenario.”

Op het moment van schrijven beschikt AutoDAP volgens Mitra over een dataset met 43 automerken, waarmee 87 procent van het Europese wagenpark wordt gedekt.

Veli-Matti Jalonen (Oprichter & CEO Green Source): “AutoDAP heeft een cruciale rol gespeeld. Zoiets kun je niet met zomaar iemand bereiken. Toen we begonnen scanden we verschillende opties, maar AutoDAP – met hun automotive ervaring, oplossingen en innovatieve team – voelde als de beste optie. Ze hebben geleverd, en ik heb ook het gevoel dat we dezelfde visie delen. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe digitale transformatie de hele markt kan veranderen.”


AutoDAP B.V., geregistreerd in Nederland, is een smart data product company in de automotive aftermarket, onder de paraplu van The Gateway Group of Companies. AutoDAP, biedt API-gedreven DaaS abonnementen voor de Automotive Aftermarket. “Dankzij onze uitgebreide kennis en een uniek begrip van de Europese automotive markt, helpen wij bedrijven sneller te transformeren door het leveren van accurate en effectieve data die leidt tot het verbeteren van de proces efficiëntie, het minimaliseren van risico’s en het verbeteren van de winstgevendheid.”

info@autodap.parts

Facebooktwitterlinkedinmail

Enriched VIN data for the aftermarket

Traditionally, there is a knowledge gap between the car manufacturers on one side and the independent aftermarket on the other. Just take the equipment data available to manufacturers based on the chassis number. Indrajeet Mitra, founder and CEO of AutoDAP,wants to provide an answer to this and talks about his plans and ambitions. Text Barend Luiting

Kari Salmu (Head of ICT at Örum Oy Ab.): “AutoDAP data has brought our online catalog to a new level. We are well on our way from having the worst catalog in the automotive aftermarket to having the best catalog in the automotive aftermarket. One of our key business values is partnership, and we want to be the best partner for car services and spare part distributors in our market area. Using the AutoDAP data helps us to achieve this goal by making the best catalog but also by having the right products for the carpark in our market area.”


By definition, the car manufacturer or the OEM has all the information about that specific vehicle. This is includes information about the standard, optional and excluded equipment fitted on the vehicle at the time of delivery to the end customer. Although, by law the OEM are obligated to share this information with the aftermarket in line with the fair competition laws of Europe it is very difficult to get this information in a properly usable systematic format. Due to this the aftermarket does not have access to the complete vehicle details. When a workshop wants to repair a vehicle it orders all the parts compatible with the repair need rather than the exact part needed for that repair creating unnecessary return flow and ultimately increases costs for everyone in the overall supply chain. And this is just a small example, because the data gap is experienced widely in the industry.”

The solution as AutoDAP has developed in recent years is more than just a crosslinking of available datasets. “In our view, the available data sources from the independent aftermarket are not sufficiently complete. In theory, cross-referencing the VIN data from car manufacturers should be sufficient. Practice, however, is much more difficult than you might think. It starts with inking the data sets within a stable environment. Then you want the information to be offered in an unambiguous way, but that does not apply to the source data. Once you have that in place, there is always another party who will introduce a system update that affects everyone who works with it. In short, there is a complexity between idea and implementation that many people do not think is possible.

SOLUTIONS
PARTS SELLERS

For this reason, AutoDAP is for the time being limiting itself to the target groups it wants to serve with its solutions. It all starts with VIN Precise Vehicle Identification: identifying the vehicle as precisely as possible on the basis of the registration number and chassis number, in order to optimise the correct parts accuracy. Subsequently, based on this data and supplemented with additional sources, OE-specific data regarding parts, repair and maintenance can be offered. Virtual dismantling goes a step further. By having access to the data of a vehicle and linking it to part prices, a valuation of the vehicle can be provided if it were to be sold in parts. It also offers the unique ability of being able to perform virtual dismantling of a vehicle allowing a dismantling yard to maximise the reuse potential of it car parc.

DAMAGE ASSESSMENT

Such techniques, in combination with artificial intelligence (AI), can also be used to assess used cars or damaged vehicles. “There is actually no limit to the use of the data sources, you can think of many useful applications. For us, it is important that we can keep our promises under all circumstances. Behind the scenes, therefore, we have been working hard in recent years on the technology to prove ourselves in specific scenarios.” One such scenario prompted umbrella organisation CLEPA to award AutoDAP with the second prize in the environment category at the Innovation Awards 2020. The enriched VIN data simplifies the identification of car parts. By using this information for dismantling vehicles, the parts can be reused quickly and efficiently. This is in line with the idea of the circular economy, where reuse is encouraged. “There is a need to extend the life of parts and thus reduce costs (TCO) for consumers,” CLEPA said in the jury report. “The identification system bridges the gap between the list of possible parts and the VIN-specific accurate parts list.”

DISMANTLING

And it doesn’t just stop at fine words. In Finland, AutoDAP has run a pilot with a car dismantling company where an average of about a thousand cars are kept in stock to be sold in parts. What remains is recycled, thus contributing to the circular economy.

vinvis-process


“Our software makes it possible to identify the car on a VIN basis as soon as it arrives. This makes stock management a lot easier for the car dismantling company. In addition, e-commerce has become a lot easier: customers of the company can quickly see which relevant parts are available and at what rates. For the car dismantling company, estimating the residual value of a vehicle on the basis of the part prices has become a lot easier.” A not to be underestimated element here is known as cross-referencing. “Car parts are used by various manufacturers, but everyone uses their own product numbers. We have the data to be able to say which other applications the component has. In the example mentioned of the car dismantling company with a web shop, this is of unprecedented importance. But, again, the possibilities are much broader than this scenario alone.” At the time of writing, AutoDAP, according to Mitra, has a dataset with 43 car brands, thus covering 87 percent of the European fleet.

Veli-Matti Jalonen (Founder & CEO Green Source): “AutoDAP has played a crucial role. You couldn’t achieve something like this with just anyone. When we started we scanned different options, but AutoDAP – with their automotive experience, solutions and innovative team – felt like the best option. They have delivered, and I also feel we share the same vision. This is a clear example of how digital transformation can change the whole marketplace.”


AutoDAP B.V., registered company at The Netherlands, a smart data product company in the automotive aftermarket, under the umbrella of The Gateway Group of Companies. AutoDAP, provides API driven DaaS Subscription for the Automotive Aftermarket. Owing to our extensive knowledge and a unique understanding of the European automotive market, we help businesses transform faster by providing accurate and effective data that leads to improving the process efficiency, minimizing risks and improving profitability.

info@autodap.parts